Politika privatnosti

AGENCIJE ZA NEKRETNINE „REAL NEKRETNINE d.o.o.“
 
(„Izjava“)
 
Real nekretnine d.o.o.  prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga, poklanjajući pritom posebnu pažnju njihovoj adekvatnoj zaštiti, kako bi opravdao i zadržao Vaše povjerenje.
 
Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na Vas kao fizičku osobu, a na temelju kojeg je Vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi. U ovoj Izjavi pružaju Vam se detaljne informacije o tome zašto i na koji način Real nekretnine d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke, pod kojim uvjetima i okolnostima te koja Vam prava pripadaju u pogledu Vaših osobnih podataka.
 
Molimo Vas da ovu Izjavu pažljivo pročitate kako biste se upoznali sa svim relevantnim informacijama glede postupanja s Vašim osobnim podacima te kako biste bili u potpunosti svjesni  prava koja Vam pripadaju na temelju važećih nacionalnih i europskih propisa.
 
1. TKO SU VODITELJI I IZVRŠITELJI OBRADE PODATAKA?
 
Pravni termin „voditelj obrade podataka“ označava fizičku ili pravnu osobu koja prikuplja Vaše osobne podatke, određuje svrhe i načine njihove obrade te je odgovorna da se takvi podaci obrađuju na način koji je u skladu s važećim nacionalnim i europskim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Pravni termin „izvršitelj obrade podataka“  označava fizičku ili pravnu osobu koja obrađuje Vaše podatke u ime voditelja obrade podataka u skladu s važećim nacionalnim i europskim  propisima o zaštiti osobnih podataka.
Real nekretnine d.o.o. u okviru svojeg poslovanja može predstavljati voditelja ili izvršitelja obrade podataka, ovisno od okolnosti posla tijekom kojeg se vrši obrada podataka, prui čemu Real nekretnine d.o.o. s Vašim podacima postupa isključivo u skladu s važećim propisima te im osigurava odgovarajuću razinu zaštite i sigurnosti.
Određeni osobni podaci su Real nekretnine d.o.o.u nužni kako bi Vam mogao pružiti određene usluge. Ako iz nekog razloga ne želite dati Vaše osobne podatke Real nekretnine d.o.o.u, isto možete odbiti, no tada Real nekretnine d.o.o. možda neće biti u  mogućnosti pružiti Vam usluge za koje ste zainteresirani.
 
2. KOJE OSOBNE PODATKE REAL NEKRETNINE D.O.O. PRIKUPLJA?
 
U  svom poslovanju Real nekretnine d.o.o. može prikupljati i obrađivati sljedeće vrste Vaših osobnih podataka:
                .       Ime i prezime;
                .       Adresa;
                .       Kontakt podaci ( adresa e-pošte i broj (mobilnog ) telefona);
                .       Vrsta, broj i rok važenja identifikacijskog dokumenta;
                .       Vlastoručni potpis;
                .       Podaci o kreditnim/debitnim karticama i broju bankovnog računa;
 
3. KAKO REAL NEKRETNINE D.O.O. PRIKUPLJA VAŠE OSOBNE PODATKE?
 
Real nekretnine d.o.o. prikuplja Vaše osobne podatke na jedan osnovni način:
                .        Izravno od Vas
 
4.  SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
 
Real nekretnine d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u razkličite dopuštene svrhe. U određenim slučajevima Vaši osobni podaci prikupljaju se uz Vaš pristanak, dok u drugim slučajevima postoji zakonska ili druga osnova za njihovo prikupljanje.
 
Svrhe u koje Real nekretnine d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke mogu biti sljedeće:
                .        Sklapanje i izvršavanje ugovora o pružanju usluga;
                .        Informiranje o proizvodima i uslugama Real nekretnine d.o.o.a;
                .        Izvršavanje zakonskih obveza Real nekretnine d.o.o.a;
 
Za pojedine prethodno navedene svrhe, Real nekretnine d.o.o. vrši prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka na temelju Vaše privole.
U određenim slučajevima Real nekretnine d.o.o. može prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke bez Vaše privole, ako su takvo prikupljanje i obrada nužne u svrhu:
                .         Izvršavanje ugovora u kojem ste Vi ugovorna strana ili kako bi se prije sklapanja ugovora, na Vaš
                          Zahtijev, poduzimale radnje potrebne za sklapanje ugovora;
                .         Poštovanje pravih obveza Real nekretnine d.o.o-a;
                 .        Zaštitu Vaših ključnih interesa ili ključnih interesa druge fizičke osobe;
                .         Izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Real nekretnine d.o.o.a;
                .         Potrebe legitimnih interesa Real nekretnine d.o.o.-a ili treće strane, osim kada su Vaši interesi ili
                           temeljna prava i slobode jači od tih interesa.
 
5. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA TREĆIM OSOBAMA
 
Real nekretnine d.o.o. ulaže posebne napore kako bi osigurao da se Vaši osobni podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu s prethodno navedenim svrhama. Kako bi se ostvarile te svrhe te kako bi Vam izabrana usluga bila pružena u potpunosti, Real nekretnine d.o.o. u nekim slučajevima treba Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, koje s Vašim osobnim podacima dalje postupaju kao voditelji obrade osobnih podataka:
                .          Javni bilježnici;
                .          Procjenitelji nekretnina;
                .          Osiguravatelji;
                .          Banke;
 
Kako bi se ostvarile navedene svrhe, Real nekretnine d.o.o. također može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama koje s Vašim osobnim podacima postupaju kao izvršitelji obrade osobnih podataka:
                .            Društva koja za Real nekretnine d.o.o. obavljuju usluge računovodstva;
                .            Društva koja za Real nekretnine d.o.o. obavljaju različite usluge (npr. IT tvrtke);
 
Dodatno, Real nekretnine d.o.o. može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, primjerice u slučaju bilo kojeg planiranog ili izvršenog postupka reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog pothvata, prijenosa ugovora, prijenosa ili drugog raspolaganja bilo kojim dijelom poslovanja, imovine ili poslovnih udjela Real nekretnine d.o.o.a (uključujući stečajni ili drugi sličan postupak) ili u drugim slučajevima ispunjavanja pravnih obveza.
 
6. GDJE SE OBRAĐUJU VAŠI OSOBNI PODACI?       
 
Uzimajući u obzir djelatnost  Real nekretnine d.o.o.a  koja obuhvaća pružanje usluga agencije za nekretnine, Vaše će osobne podatke obrađivati osobe navedene pod točkom 5. unutar EU. Međutim, Real nekretine d.o.o. osigurava da će dotične osobe uvijek biti vezane ugovornim obvezama na osiguranje povjerljivosti i sigurnosti Vaših osobnih podataka u skladu s važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka. Real nekretnine d.o.o. ni u kojem slučaju neće Vaše osobne podatke učiniti dostupnim subjektima koji nemaju ovlaštenje za obradu Vaših osobnih podataka.
 
7. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI ZAŠTITE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA I KAKO IH OSTVARITI?
 
U odnosu na Vaše osobne podatke koje Real nekretnine d.o.o. prikuplja i obrađuje, na  temelju važećih propisa s područja zaštite osobnih pdataka imate sljedeća prava:
 
                .        Pravo na informaciju o tome koje Vaše osobne podatke Real nekretnine d.o.o. posjeduje, od koga su ti podaci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka, informacije o voditeljima i izvršiteljima obrade navedenih podataka te osobama kojima navedeni podaci mogu biti dostupni.;
                .        Ispraviti Vaše osobne podatke kako biste osigurali da su podaci kojima Real nekretnine d.o.o. raspolaže istiniti, točni i ažurni,
                .         Zahtijevati brisanje Vaših osobnih podataka koje Real nekretnine d.o.o. obrađuje, ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje svrha navedenih pod točkom 4.;
                .         Ograničiti obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka;
                .         Zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom obliku kako biste iste prenijeli drugom voditelju obrade osobnih podataka;
                .         Uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka Real nekretnine d.o.o. u ili nadležnom nadzornom tijelu;
                .        Povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na temelju Vaš privole.
 
Zahtijev za ostvarivanjem navedenih prava možete uputiti ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca dostupnog u poslovnici Real nekretnine d.o.o.a.
 
8. KADA MOŽETE ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA?
 
U svakom trenutku možete Real nekretnine d.o.o.u uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, nakon čega će bez odgode prestati s obradom Vaših podataka u te svrhe. Prigovor možete uputiti i glede obrade Vaših podataka koja je nužna za izvršavanje zadaća od javnog interesa, službene ovlasti ili za potrebe legitimnih interesa Real nekretnine d.o.o.a, nakon čega Real nekretnine d.o.o. više neće obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako je drugačije određeno važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka. Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših osobnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo obratiti se i nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, www.azop.hr.
 
9. KOLIKO DUGO REAL NEKRETNINE D.O.O. ČUVA VAŠE OSOBNE PODATKE?
 
Real nekretnine d.o.o. čuva Vaše osobne podatke do isteka razdoblja od maksimalno dvije godine od trenutka prestanka ugovornog odnosa izneđu Vas i Real nekretnine d.o.o.a, ovisno o okolnostima konkretnog slučaja, osim ako dulji vremenski period čuvanja osobnih podataka nije određen važećim nacionalnim ili europskim propisima.
Real nekretnine d.o.o. neće čuvati Vaše osobne podatke duže nego što je to nužno i zakonito te će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.
 
10. KAKO MOŽETE KONTAKTIRATI REAL NEKRETNINE D.O.O.?
 
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o prikupljanju i obradi Vaših osobnih podataka od strane REAL NEKRETNINE D.O.O., možete nas kontaktirati putem pošte ili e- pošte na:
                .          Real nekretnine d.o.o. Verdieva 5  HR-51000 Rijeka
                .          Voditelj obrade osobnih podataka u Real nekretnine d.o.o.:
                           e-pošta: dejan@real-nekretnine.hr
                           tel.: 095 8551 067
 
11. IZMJENA PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
Real nekretnine d.o.o. redovito dopunjava ovu Izjavu u skladu s promjenama i novostima na temelju važećih propisa te osigurava da je najnovija verzija Izjave dostupna na web stranici Real nekretnine d.o.o.: www.real-nekretnine.com
 U slučaju značajne promjene sadržaja Izjave koja može bitno utjecati na Vaša prava, slobode ili interese, bit ćete izravno obaviješteni.